Ceník služeb

Cena za poskytované advokátní služby je stanovena po dohodě s klientem dle věcné a časové náročnosti věci s přihlédnutím k sazbám dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, následujícími způsoby:

– Úkonová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena)

– Časová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát nad zpracováním věci pro klienta fakticky stráví

– Paušální odměna

odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení